მისია, ხედვა და ღირებულებები

მისია

კოლეჯის მისიაა მრავალ პროფილური პროფესიული განათლებით ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის ბაზრისათვის კონკურენტუნარიანი , კვალიფიციური სპეციალისტების მოწოდება . სოციალური ინკლუზიით, ინდივიდის პიროვნული დაპროფესიული განვითარებით ,  მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის ხელშეწყობით წვლილის შეტანა საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ზრდასა და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში.

ხედვა

2027 წლისათვის გახდეს ლიდერი პროფესიული სასწავლებელი   მრავალფეროვანი პროგრამებისა და სწავლების  მაღალი სტანდარტების   კუთხით. 

ღირებულებები

საკუთარი მისიიდან გამომდინარე, 2020-2027 წლების სტრატეგიის განხორციელებისას კოლეჯი ეყრდნობა შემდეგ მთავარ ღირებულებებს:
სწავლების მაღალიხარისხი;
ორიენტირება სტუდენტებზე, დაინტერესებულ მხარეებსა და შრომის ბაზარზე;
გუნდური მუშაობა;
სამართლიანობა;
საჯაროობა;