Blog

საექთნო საქმე

პროგრამა “საექთნო საქმის” პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის 2022 წლის 27 იანვარს ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: მოდულური სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგია. ტრენინგს უძღვებოდა დარგის ექსპერტი გიორგი ბერია.