სერთიფიკატის ფორმა

ამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებაგადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებაგადამზადებით და სამუშაო ადგილებზე შემდგომი სტაჟირებით მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობა.

კოლეჯი შპს ცხუმ-ეგრისი გასცემს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან სერტიფიკატს და სერტიფიკატის დანართს.

სერტიფიკატის ფორმა