აპლიკატების საყურადღებოდ

ყურადღება!

ცხუმ-ეგრისში სწავლის უფლების მქონე აპლიკანტთა საბუთების მიღება შესაძლებელი იქნება 1 -ელი ივლისიდან  12 ივლისამდე.

გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი  დოკუმენტები:

  1. განცხადება პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ ( წერილობით გამოხატული ნება ივსება ადგილზე);
  2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მეურვის/ კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი  და ამ პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი);
  3. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის -ატესტატის ან დიპლომის ასლი მიღებული განათლების შესახებ;
  4. 17 წელს მიღჭეული ვაჟები  წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის ან წვევმადელის სამხედრო აღრიცხვიდან მოხსნის  დამადასტურებელი დოკუმენტი;