კოლეჯი ცხუმ ეგრისი

კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი (სამართლებრივი ფორმა-შპს) წარმოადგენს ავტორიზებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც ახორციელებს საბაზო და უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს. თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციით, ,,პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონით, მისგან გამომდინარე კანონქვემდებარე აქტებით, კოლეჯის შინაგანაწესით და წესდებით.

სრული ისტორიის ნახვა

სიახლეები

-->