ფარმაცია

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ფარმაცია ( სააფთიაქო)

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი. კოსტავას ქ. 32

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი;

სწავლის წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის წესის და პირობების შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე .

სწავლის საფასური : : უფასოდ, სახელმწიფოს დაფინანსებით;

კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ფარმაციაში //Higer Vocational Qualification in Pharmacy და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან დიპლომს, დანართით.

კურსდამთვრებულს შეეძლება:

1. შეამოწმოს პროდუქცია ვიზუალურად;

2. დაადგინოს თანხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობა;

3. შეამოწმოს სასაქონლო ნიშნები და რაოდენობა;

4. განათავსოს პროდუქცია სათანადო ადგილზე;

5. ჩაატაროს სააფთიაქო ნაშთის შემომავალი, პერიოდული, საბოლოო კონტროლი;

6. განახორციელოს ორიგინალური შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება, შეფუთვა, მარკირება;

7. მოამზადოს რეცეპტის მიხედვით სითხოვანი, მყარი და რბილი სამკურნალწამლო ფორმები;

8. გაითვალისწინოს მომხმარებელთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და დეონტოლოგიის პრინციპები;

9. განახორციელოს მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის შერჩევა-მიწოდება, კონსულტაციის გაწევა პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების,

გამოყენების და შენახვის პირობების შესახებ;

10. განახორციელოს ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაცია;

11. განახორციელოს ანგარიშის მომზადება–ჩაბარება პროდუქციის მიღების, ნაშთის პერიოდული შემოწმების, ექსტემპორალური სამკურნალწამლო

ფორმების მომზადების, მცირე შეფუთვებად სამკურნალწამლო ფორმების დაფასოების შესახებ;

12. დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა და უსაფრთხოების წესები

 

დასაქმების შესაძლებლობები

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: ფარმაციაში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ფარმაცევტის/ფარმაცევტის თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში (ავტორიზებულ აფთიაქში, სპეციალიზებულ და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში), საბითუმო რეალიზაციის ობიექტზე, სამედიცინო და ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში

გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული

555749366, 555315144, 568888114; 568486060.

კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი .ზუგდიდი, კოსტავას ქ. 32