აღმზრდელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: აღმზრდელი -მოკლე ანოტაცია
პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, კოსტავას ქ. 32

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი;
სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის  წესის და პირობების  შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . 
სწავლის საფასური :  უფასოდ, სახელმწიფოს დაფინანსებით;
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ:  უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ აღზრდაში/Higher Vocational Qualification in Preschool Education  და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს, დანართით.
კურსდამთვრებულს შეეძლება:
ა) ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური
შესაძლებლობების გათვალისწინებით;
ბ) მრავალფეროვანი, მასტიმულირებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის დაგეგმვა და მართვა;
გ) ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება;
დ) წარმატებული, უსაფრთხო, მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. 
დასაქმების შესაძლებლობები:
  კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: აღმზრდელის პოზიციაზე, ასევე იმუშაოს თვითდასაქმებით,აღმზრდელად.

გაიარეთ შიდა რეგისტრაციარეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდი

555749366, 555315144, 568888114; 568486060.

კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი .ზუგდიდი, კოსტავას ქ. 32