კოლეჯი ცხუმ ეგრისი

კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი (სამართლებრივი ფორმა-შპს) წარმოადგენს ავტორიზებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც ახორციელებს საბაზო, საშუალო და უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს. თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციით, ,,პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონით, მისგან გამომდინარე კანონქვემდებარე აქტებით, კოლეჯის შინაგანაწესით და წესდებით.

სრული ისტორიის ნახვა

სიახლეები

Photo by Minh Pham
July 19, 2021

New trends in Tech

This is a section of some simple filler text, also known as placeholder text.

Photo by Lorenzo Herrera
April 07, 2021

Working with legacy stacks

This is a section of some simple filler text, also known as placeholder text.

Photo by Magicle
March 15, 2021

10 best smartphones for devs

This is a section of some simple filler text, also known as placeholder text.

Photo by Martin Sanchez
January 27, 2021

8 High performance Notebooks

This is a section of some simple filler text, also known as placeholder text.