პროფესიული – საგანმანათლებლო პროგრამები

ფარმაცია

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ფარმაცია ( სააფთიაქო) პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი. კოსტავას ქ. 32 სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი; სწავლის წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის წესის და პირობების შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . სწავლის საფასური : : უფასოდ, სახელმწიფოს დაფინანსებით; კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ფარმაციაში //Higer Vocational Qualification in Pharmacy და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან დიპლომს, დანართით. კურსდამთვრებულს შეეძლება: 1. შეამოწმოს პროდუქცია ვიზუალურად; 2. დაადგინოს თანხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობა; 3. შეამოწმოს სასაქონლო ნიშნები და რაოდენობა; 4. განათავსოს პროდუქცია სათანადო ადგილზე; 5. ჩაატაროს სააფთიაქო ნაშთის შემომავალი, პერიოდული, საბოლოო კონტროლი; 6. განახორციელოს ორიგინალური შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება, შეფუთვა, მარკირება; 7. მოამზადოს რეცეპტის მიხედვით სითხოვანი, მყარი და რბილი სამკურნალწამლო ფორმები; 8. გაითვალისწინოს მომხმარებელთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და დეონტოლოგიის პრინციპები; 9. განახორციელოს მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის შერჩევა-მიწოდება, კონსულტაციის გაწევა პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების, გამოყენების და შენახვის პირობების შესახებ; 10. განახორციელოს ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაცია; 11. განახორციელოს ანგარიშის მომზადება–ჩაბარება პროდუქციის მიღების, ნაშთის პერიოდული შემოწმების, ექსტემპორალური სამკურნალწამლო ფორმების მომზადების, მცირე შეფუთვებად სამკურნალწამლო ფორმების დაფასოების შესახებ; 12. დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა და უსაფრთხოების წესები   დასაქმების შესაძლებლობები კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: ფარმაციაში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ფარმაცევტის/ფარმაცევტის თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში (ავტორიზებულ აფთიაქში, სპეციალიზებულ და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში), საბითუმო რეალიზაციის ობიექტზე, სამედიცინო და ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული 555749366, 555315144, 568888114; 568486060. კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი .ზუგდიდი, კოსტავას ქ. 32      
სრულად ნახვა...

ელექტროობა

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ელექტროობა პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, კოსტავას ქ. 32 სწავლის წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ საბაზო განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის წესის და პირობების შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . სწავლის საფასური : უფასო, სახელმწიფოს დაფინანსებით. კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ: პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან დიპლომს, დანართით. კურსდამთვრებულს შეეძლება: 1. გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება 2. გამოიყენოს ელექტრული ტექნოლოგიები, ელექტროობის წარმოების, გადაცემისა და განაწილების საშუალებები 3. დაამონტაჟოს და შეამოწმოს განათება და ელექტრული წრედები საშინაო და მცირე საწარმოო გარემოში 4. მოიპოვოს და გამოიყენოს საინჟინრო ინფორმაცია საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის (ICT) გამოყენებით 5. გამოთვალოს ფიგურათა მოცულობა, ფართობი და გამოიყენოს მონაცემთა გამოსახვის სტატისტიკური მეთოდები 6. წაიკითხოს და დახაზოს საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის კომპიუტერზე დაფუძნებული ხაზვის სისტემის (CAD) გამოყენებით 7. შექმნას და წარადგინოს პროექტი. დასაქმების შესაძლებლობები კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: ელექტრიკოსად; ელექტროტექნიკური სისტემების მემონტაჟედ; შენობის ელექტრიკოსად; მომმარაგებელელექტრიკოსად; ელექტრო-მექანიკოსად; ელექტროგაყვანილობის და ფიტინგების მემონტაჟედ; განათების სისტემების მემონტაჟედ; ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; ქუჩების განათების და ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟედ; ასაფრენდასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟედ და მზის ენერგიის ელექტრული კოლექტორების მემონტაჟედ. გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით: 555749366, 555315144, 568888114. კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი .ზუგდიდი, კოსტავას ქ. 32    
სრულად ნახვა...